Algemene voorwaarden

Skin Experts (Winterswijk) / Skin Experts Academy Gevestigd op:

Venestraat 6, 7102BZ Winterswijk 

Medio April 2024 Ratumsestraat 35a, 7101MT Winterswijk 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, of via online boeking, gaat u automatisch akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Skin Experts en Skin Experts Academy, en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

BEHANDELAARS; SkinExperts / Skin experts Academy

Skin Experts Academy, het KVK-nummer: 71176365; Karin Westendorp en al haar medewerkers.

Skin Experts, het KVK-nummer: 89731077; Sanne Sueters en al haar medewerkers

 

      INSPANNING

 • Skin Experts / Skin Experts Academy, zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

 • Skin Experts / Skin Experts Academy zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

Wijzigen, annuleringen en no show van een afspraak 

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Skin Experts / Skin Experts Academy per e-mail of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Skin experts / Skin Experts Academy de kosten voor de gehele geboekte behandeling doorberekenen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
   

 • Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Skin Experts / Skin Experts Academy van het gehele bedrag aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele bedrag berekent.

 • Bij nieuwe klanten kan er een aanbetaling van 50% worden gevraagd om de afspraak definitief te maken.

 • Bij het niet nakomen van de afspraak, of niet tijdig afzeggen brengt Skin Experts / Skin Experts Academy, het gehele bedrag in rekening.

 • Bij het niet nakomen van de voorwaarden is het mogelijk dat er geen afspraak meer gemaakt kan worden.

   

      BETALING

 • ​De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pinbetaling te voldoen​​.

 • Bij nieuwe klanten kan er een aanbetaling gevraagd worden van 50%. Het restant dient direct na de behandeling voldaan te worden.

 • Aanbetalingen worden niet terugbetaald.

 • Indien cliënt dit niet na komt, kan er aangifte worden gedaan.

      CADEAUBON

 • Een cadeaubon uitgegeven door Skin Experts/Skin Experts Academy is niet inwisselbaar tegen contant geld.

 • Een cadeaubon van Skin Experts / Skin Experts academy dient binnen 1 jaar ingewisseld te worden en is anders niet meer geldig.


       AANSPRAKELIJKHEID

 • Skin Experts / Skin Experts Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 • Skin Experts / Skin Experts Academy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 • Ondanks dat Skin Experts / Skin Experts Academy, haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen enkel geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

 • Skin Experts / Skin Experts Academy is niet aansprakelijk voor, allergieën of ontstekingen. Ook als gevolg van het niet naleven van de nazorg instructies, de cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

 • Skin Experts / Skin Experts Academy is niet aansprakelijk, als het gevolg van het niet naleven van de nazorginstructies, voor het ontstaan van pigmentvlekken of zwangerschapsmasker of soortgelijke aandoeningen, de client draagt zelf de verantwoording de nazorg, door geen direct zonlicht, zonnebank, solarium of zonvakanties gedurende de eerste 2-3 weken na een schoonheidsbehandeling; dermaplaning, microneedling, biomicroneedling , thermocoagulatie, coagulatie te ondergaan. In het geval van plasma behandeling zal de client een extra informed concent moeten ondertekenen.

  VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

 • Alle opdrachten van cliënt aan Skin Experts / Skin Experts Academy, worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

 • Door opdracht te geven aan Skin Experts / Skin Experts Academy, verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

 • Skin Experts / Skin Experts Academy, is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie wat betreft: gezichtsbehandelingen oa. dermaplaning, microneedling, biomicroneedling, DS V-Line Collageendraden, DS V-Line HyaThreads, DS V-Line Stretchmarks, harsen, thermocoagulatie, Ribeskin Co2 Carboxy therapy, harsen, waxen, tandenbleken, verven van wimpers en wenkbrauwen of de henna brow treatments. De cliënt kan nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terugvorderen.


  GARANTIE

 • De cliënt wordt op de hoogte gebracht door Skin Experts / Skin Experts Academy over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. 

  De garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan door Skin Experts / Skin Experts Academy geadviseerde producten heeft gebruikt.

 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  KLACHTEN

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch een week na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Skin Experts/ Skin Experts Academy

 • Skin Experts/ Skin Experts Academy de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

 • Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Skin Experts/ Skin Experts Academ behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 • Indien Skin Experts/ Skin Experts Academy en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 •  De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.


  BESCHADIGING EN DIEFSTAL

 • Skin Experts / Skin Experts Academy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Skin Experts / Skin Experts Academy meldt diefstal altijd bij de politie.


  BEHOORLIJK GEDRAG

 • De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Skin Experts / Skin Experts Academy het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Kinderen en/of huisdieren zijn niet toegestaan in de salon.


  HYGIENE

 • Skin Experts / Skin Experts Academy wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. 


  ACTIES

 • Bij het boeken van een actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Deze actievoorwaarden zijn leidend en een aanvulling op de algemene voorwaarden zoals hierboven gespecificeerd.

 • Wanneer een behandeling wordt geboekt tijdens een actie periode, is het niet mogelijk om deze boeking te verplaatsen naar een datum die buiten de actie periode valt. Dan vervalt de korting van de actie en is de originele prijs van de behandeling van toepassing.

 • Een actie is niet van toepassing op reeds gemaakte en ingeplande boekingen voor de specifieke behandeling die tijdens de actie wordt aangeboden.

 • Indien tijdens een actie een aanbetaling verplicht is, is deze non-refundable. Indien de behandeling wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Indien de behandeling naar een andere datum wordt verplaatst buiten de actieperiode, vervalt de korting maar kan de aanbetaling blijven staan.

 

GEHEIMHOUDING

 1. Skin Experts / Skin Experts Academy, voldoet aan haar geheimhouding, tenzij het recht de kliniek tot het doorbreken van deze geheimhouding verplicht.
 2. Skin Experts / Skin Experts Academy heeft het recht om informatie te gebruiken voor statistische doeleinden. Hierbij zal geen enkele statistiek te herleiden zijn tot een individuele patiënt.
 3. Er is een aparte Privacy Policy die weergegeven staat op de website.

 

PRIJSWIJZIGING

Skin Experts / Skin Experts Academy het recht, zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking, tenzij schriftelijk anders is afgesproken met de patiënt.

 


Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de bovengenoemde algemene voorwaarden.